برندهای پمپ ها

پمپ های آب رسانی

پمپ های آبرسانی یا الکتروپمپ دستگاهی برای افزایش فشار آب (سیال) و ایجاد جریان اجباری می باشد. الکتروپمپ ها از دو قسمت اصلی الکتروموتور (موتور الکتریکی)  و پمپ (قسمت در تماس با سیال)تشکیل می شوند.

جهت انتخاب پمپ آبرسانی بررسی برق مصرفی ( تک فاز یا سه فاز) و میزان آن و همچنین مقدار حجم آبدهی یا دبی (مقدار گذر آب عبوری از پمپ ) و ارتفاع آبدهی یا هد (ارتفاعی که آب یا سیال دیگر در حال پمپاژ، بالا می رود) به طور کلی ، با افزایش دبی ، هد پمپ کاهش می یابد و دلیل آن اینست که الکتروپمپ باید مقدار بیشتری آب را پمپاژ نماید و به همین دلیل مقدار افزایش فشار اعمال شده به واحد آب کم تر می شود.